Абибилла ПАЗЫЛОВ: Кыргыз кыпчактар

ЭССЕ Аргымакты жаман деп, Бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп, Тууганды кайдан табасың? Токтогул — Кыпчак! Барсыңбы?.. — Бармын, ата! Т.Касымбеков. («Сынган кылыч») Береги чыгарманы «Кыргыз кыпчактар» деп атасамбы же «Кыпчак кыргыздар» деп атасамбы дегенчелик бир далай түйшөлдүм. Анан, бирпаста эмес, аста-аста, эки кыл аталыштын бири биринен дээрлик айрымаланбай турганына акылым даана жетти. Асыресе, күнү бүгүн деле коомубуздагы уруу маселелерин козгоо салаасында кош ачакей мамиле өкүм сүрөт: бир жагынан уруулардын уңгу-мүчөсүн талдоону, урууларга жиктелүүнү мурдагы өткөн мусапыр замандардын саркындысы кыязында […]