Сократ, Платон  жана биз

— Дүйнөдө нечен деген залкар ойчулдар өткөн! Чыгыштан да, Батыштан да! А эмне үчүн Платон? — Себеби, улуу америкалык ойчул жана жазуучу Ральф Эмерсон айткандай: “Бүт философия, бул – Платон жана Платон, бул – бүт философия. — Демек, философияда кандай гана багыттар өнүкпөсүн, Платондун чыгармаларында ошонун баары чагылдырылган турбайбы! — Так ошондой. Платондун чыгармалары драма, диалогдор турүндө берилгенине карабастан, андан биз метафизика, гносеология, онтология, эстетика, этика, саясый философия, аксеология, герменевтика, экзистенциализм, психология, прагматизм, жада калса Фрейддин психоанализин да табалабыз. — […]