Рысбай Исаков: Күтүү күүсү

 Кудай аткыр! Кайра баштан күчөгүр, Куйкалангыр! Уйпалангыр! Түтөгүр! Күтүү болуп жүрөгүмдүн дабышы, Күтүү болуп анын ар бир кагышы, Күтүү… Күтүү… Күтүү болду бүт өмүр!… … Калат түндүн коюнунда жансыздык, Кайгы менен турмуш отун жангыздык. Жомок күндөр алыс кетип жолобой, Жолдош болгон азыр мага жалгыздык. Жылаажындай үнүң – тоонун булагы, Жылмайганың – жашчылыктын кумары. Алыс күндө калып кеткен элесиң, Айгай салган добушумду угабы? Жайкалганың – жайлоонун жаш тулаңы, Жараткандын жазмышыбы бу дагы? Жарашыгы укмуш болуп сен барда, Жаштыгымдын арта түшчү ыраңы… […]

Рысбай ИСАКОВ: Сен жок жерде Күн тутулуп калгандай

МЕНИ ЭСТЕБЕ Бул дүйнөдө эч нерсе жок туруктуу, Буластаган калтар сымал кубулма. Бүгүн мага сүйүү болуп жаңырып, Бүгүн мага сүйүү болуп угулба. Сенин сүйүүң жолдошуңда, анан да Күнөөсү жок периштедей балаңда. А мен болсо өткөн күндүн элеси, Балким бармын, балким жокмун санааңда. Ошондуктан мени эстебе, эстебе, Мен жөнүндө айпа эч кимге эчтеме. Ошент… бирок жалгыз менин айымдан, Ошол күндүн сезимдерин жектебе. * * * Координатың «икс», «игрек», «зет» болуп, Кай тарапка кеттиң экен бет коюп?.. Карааныңды билбей кайдан издээрди, Калдым […]

Рысбай ИСАКОВ: Түркүгү сүйүү болсун бул жашоонун!

КҮН КАРЕК … Жакшы көрөм Күндүн жаркып атканын, Жашты төгөм көрүп анын батканын. Жайнап турган карегиңде Күн барбы, Жайдар мүнөз карындашым, Ак-Таңым? Жайдар мүнөз карындашым, Ак-Таңым, Жамгыр жашка карегиңди жаппагын. Жаш толтурба Күн түнөгөн көзүңө, Жакшы көрбөйм Күндүн ыйлап жатканын. Жакшы көрбөйм Күндүн ыйлап жатканын, Жамгыр жаабай, жүзүн булут басканын. Кагылайын карындашым, андыктан, Карегиңди карегиңдей сактагын… ОЙРОН СҮЙҮҮ Билсең эгер, бирдей болуп түш-өңүм, Бир өзүңсүң сагынаарым, күтөөрүм. Сезимиме гүл өстүргөн асылкеч, Сен деп дегдеп үзүлбөгөн күдөрүм. Гүлзар болуп жүрөк-сезим айдыңы, […]