Айтматовдун уруусу жөнүндө санжыраны уккансызбы?

Ата-тек канында жашаган айкөлдүк, кечиримдүүлүк, сезимталдык же уккан адамды таңданткан, ойлонткон жана турмуштук белги-жышааны тагдырды ээрчиткен сырдуу көрүнүштөр… Чыке өзү: “Жарыкчылыкта санжыралар болбосо, өтүп кеткен убакыт жана муундар жөнүндө кандай көңүлсүз эскерме каларын көз алдыга элестетип көрүңүзчү… Санжыраларда философия жана фантастика, поэтика жана убакыттын символу бар. Мындан тышкары, санжыра — бул элдин улуттук эн тамгасы жана анын таануу белгиси”, — деп жазганы бар эле. Санжыра боюнча сүрүштүрө келгенде, Улуу калемгердин уруусу Кытай болуп, Кытайдан — Түлкү, Түлкүдөн – Байтике, Буудай, […]