Осмонакун ИБРАИМОВ: Василий Шукшиндин дүйнөсү

Улуу элден улуу таланттар чыгат. Ырас, ар бир таланттын ойдодогудай калыптанышын, бүрдөп-көктөп кетишин алды менен ал көз ачкан адамдар чөйрөсү, коомдук өнүгүш шарттары кадиксиз нерсе. Болбосо кумга сиңген алтындай дарексиз өтүп, байыркы Толубай саяпкер сыңары: «Аттиңай, Толубайлыгым сен билсеңчи, тушуңда тулпарлыгың мен билсемчи» — деп арманда кеткендер эл ичинде канча дейсиз. Ал эми табият берген таланты коомдук жана улуттук аң-сезимдин дал дүгүрсүп, өөрчүп турган кезине туура келген адамдардын иши башка. Алар демейде өз заманына тете келе турган иштер жасап өтүшөт, […]