Сулайман РЫСБАЕВ: Падыша менен Култемир

ЖОМОК Илгери-илгери өзүн гана сүйгөн, өзүнөн башкага ишенбей шектенип мамиле жасаган, каардуу, залим падыша болгон экен. Ошондой кыялынан улам бир туугандарынан, өз аялынан, баласынан да шек санап, падышалык тагымды тартып алат деп, башка шаарга жашоого зордоп жер котортуп жиберет. Падышанын сарайында балыкка тил, темирге жан киргизген бир устасы бар экен. Бир күнү ал ошол устасын чакырат да: «Мага айтканды «кың» дебей аткарган, колунан баары келген кызматчы темир кул жасап бергин»,- деп буюрат. Уста макул болот да, тамак жасап, үй жыйнай […]