Эң кымбат мурас

Жапон жомогу Жапайы жаныбарлардын ар нерсесин мурас тутунган князь болуптур. Укмуштуунун баары бар экен анда: апсыйган арстандын мүйүзү, балыктын киндиги, тэнгунун[1] желбүүрү[2], ал тургай чагылгандын Кудайы Каминарисаманын кемер курунан өйдө сактап жүрүптүр! Князь өзүнүн мурастары менен өтө сыймыктанчу дешет. Анын эң өзгөчө сыймыктанганы алтын короз экен. Анысы алтындан жасалганы менен кудум эле жандуу корозго окшош болуптур. Ал эмес ар таңда «кукареку!» деп үн созчу дешет. Уламдан улам өз мурастарын ордунан алып чыгып көз кумарын кандыруу княздын бирден бир ыракаты экен. […]