Шериевдин шинелинен чыкканбыз

Адабиятчы Абдыкерим Муратов адабиятчы Жээналы Шериев тууралуу Адабиятчы катары Жээналы Шериевдин чыгармачылыгын бир топ алкактан кароо жөндүү: биринчи алкак – адабияттын тарыхын жана учурдагы адабий процессти талдоого алган илимий жана сын багытындагы эмгектери; экинчи алкак – жогорку окуу жайларынын студенттери, мектеп окуучулары жана кыргыз адабияты мугалимдери үчүн атайын окуу процессине ылайыктап жазган китептери; үчүнчү алкак – Түштүк Кыргызстандын тил, адабият мугалимдерин даярдап чыгаруудагы устаз катары чоң орду бар экендиги. Ушулардын эле айланасынан ушул эле эмгектерин дагы бир кеңири аспектиден карап […]