Мусулман санаттарынан: Сопучулдук

Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет, агер ооздон гана чыкса, ал куйма кулакка да сиңбейт. Ал-Сухраварди Сопу – бул күнгө табынсыз күн, ай менен жылдызга да табынбаган түн. Ал – барга көппөс, жокко чөкпөс. Абу ‘л-Хассан ‘Али ал-Харакани Сопу Кудайдын кылганынын баарына ток пейил, Кудай да сопунун кылгандарынын баарына ыраазы. Абу Сайд ибн Аби-л-Хэйр Сопулар какыр-чикирдин баары ташталса да кереметтин баарын өстүргөн жерге окшош. Жунайд Байыса да кедей кейиптенип жүргөндүк нукура сопулуктун белгиси. Ал бийликке жеткен күнү булуттуу көктүн астында, атакка […]

Мусулман санаты: Өзүңдү жеңүү

Узак убакыттар бою карандай калп менен пайдасыз нерселерге кулак түрүү жүрөктү ууктуруп тынат. Кимде ким бүтүндөй өмүрүн майнапсыз жашагысы келбесе, жүрөгүн уу кептерге чылабасын. Абдулла ибн Хубайк Кудайга болгон мамиледе кимдин жүрөгү таза болсо ошол – сопу. Бишр ибн ал-Харис ал-Хафи Эгер адамга төөнүн кыгынан шорпо кылба десең, тескерисинче так ошону кылат. Анткени төөнүн кыгында жакшы бир нерсе болбогондо тыюу салмак эмес деп ойлойт. Пайгамбар сөзү  Какшыган чөлдөгү зергерлердин арасында жашаган бир арапка кезиксем, ошол адам мага: «Бир курдай чөлдө […]