Асанбек Стамов: Жан курбулар

АҢГЕМЕ Апыш Үтүров биздин группадагы аксакал студенттердин бири. Сөөмөйдөй кичине боюнан улам, байкабаган адам аны жаңыдан бойго жетип келе жаткан он-он бирлердеги өспүрүмдөрдөн экен деп да ойлошу мүмкүн. Бирок бет алышып сүйлөшүп көргөндөн кийин аны жыйырма сегиз менен отуздардын ичинде деп баамдашка аргасыз болот. Анткени, ал өтө басмырт. Кичине боюна ылайыксыз орнотулгандай башы калдайып, ыксыз чоң. Кыймылсыз суз бетинен кичине да тырыштын изин көрүүгө болбойт. Жыртайган нурсуз көзү гана улгайгандыгына айкын күбө. Бирок аны отузда деп ойлогондор жаңылышат, журналдагы жашы […]