Ырысбай АБДЫРАИМОВ: Айлакердин амалы

Тамсил Кайдан-жайдан учту кут: эгин суусу буулуп, чөп-чары куурап, тоо-талаада өсүмдүк өспөй мал-жанга түштү жут. Арстан, Илбирс, Жолборс… акылмандар жол издеп, башын баары катырды. Калгандар да тим турбай, аман калуу жолун ойлоп, оокат табуу көйгөйүн козгоп, улуу-кичүүгө акыл салышты… Тамак аттуунун баасы ашты. Сакалдуу Эчки далайдан бери эртели-кеч акыл сала, мекиренип, кээде кекирейип ич күптүү болуп жүргөн. Башчылыкка жетүүнүн амалын ойлоп, баш айланма убакты күткөн. Акылманды түгөл ороого түртүп, өзүнө атаандашпас, жол талашпас жан-жаныбар менен калуунун айласын түздү. Тилине кирсе, […]