Жекшенбай кызы Эльвира: Толгонайдын энелик айкөлдүгү (№44 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Айтматовдун мен окуган чыгармаларынын бири «Саманчынын жолу» повестин бүгүн кеңири талкуулагым келип турат. Чыңгыз Айтматовдун бул повестинде «Адам менен жаратылыштын ортосундагы байланыш», «Эне жүрөгү», «Аялзатынын орду», «Согуштун каардуулугу», «Адам баласынын напсисине жараша кетирген катасы», «Патриоттуулук менен ал түшүнүктүн каршы мааниси эли-жерин саткан маңкурт чыккынчылар», «Адамдардын бирин-бири түшүнүүсү», «Ата-эненин берген тарбиясы», «Сабырдуулук» аттуу темалар чыгарманын мазмунун камтып турат. Башкы каарман Толгонай Жер эненин көз алдында чоңоюп, ага өзүнүн ичиндеги сырларын айтып, ар дайым зыярат кылып турат. […]