Көңтөрүш жылдарынын көйгөйлөрү жана көксөөлөрү

«Ойготуу» ырлары Кыргыз жазма адабияты жөнүндө сөз кылганда анын жаралышына түрткү болгон, калыптануусун жана өнүгүүсүн коштоп жүрүп олтурган социалдык- тарыхый факторлордун ролу жана мааниси ар дайым көңүлдө турушу кажет. Анткени бардык мезгилдерде жана бардык элдерде адабий процесс коом турмушу менен тыгыз байланышта, ага багыныңкы өнүгүп келген. Муну тактаган фактылар жана пикирлерди адабияттын тарыхы жана теориясы боюнча эмгектерден каалаганча табууга болот. «Көркөм процесстин өнүгүшү социалдык-экономикалык шартка көз каранды, — деп жазат, мисалы белгилүү адабиятчы Ю.Борев, — бирок анын ички мыйзам ченемдүүлүктөрү […]