Белек СОЛТОНОЕВ: Кызыл кыргыз тарыхынын

Кыргыздын эӊ байыркы турган жери Энесей дайрасы, Алтай, Сайан, Тыйаӊшаӊ, Памир, Котон тоолору жана ушул айтылган тоолордун аралары жана өзөн – салаалары болгон.  Жан сактоо кесиби: кой, төө, эчки асырап багып, жайдын күнү айрар, сүт, кымыз, кыштын күнү эт, азоолок дан аралаштырып, этке эетпеген кедейлери бай менен феодалдарда малайлыкта күндөрүн өткөрүшкөн. Көбүнчө көчмөн болуп, эӊ эски заманда хандарында отурук жайлары болгон. Алтын,темир, күмүштү иштеткенди билген. Дини шаман болуп, ар түрлүү жан – жаныбар, өсүмдүккө табынып, жоогерчиликке өтө баатыр болгон. Монгол, […]