Уруучулуктан чыга алабызбы?

Азыркы цивилизациялуу улуттар деле бир замандарда көчмөн күн өткөрүп, уруу-урууга бөлүнүп жашаган. Анан алар отурукташуу, кыштакташуу, шаарлашуу процессинде бири-бири менен аралашып, башка тилдүүлөр менен жуурулушуп, акыры орто кылымдарга жетпей эле уруучулук туткунунан кутулган. Ал эми кыргыз элинде 19-кылымдын аягына дейре уруучулук байыркы калыбында консервацияланып калган. Кыргыз наамын тaнган ар бир адам өзүн конкреттүү бир урууга жана урукка таандык деп санаган, шарттуу болсо да бир уруунун курамына кирген. Кайсы бир урууга кирбеген кыргыз же кыргыздашкан бypyy «кул» деп кордолгон. Тарых тажрыйбасы […]