Абдыкерим МУРАТОВ: Аткарылма поэзиянын билерманы – Пайзилда Ирисов

Ирисов Пайзилда – филология илимдеринин кандидаты, өмүрүнүн көп жылын Ош мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасынын доценти катары кызмат кылып өткөрдү. Биз анын чыгармачылыгын негизги беш аспектиден караганыбыз жөндүү болгудай: биринчиси, ал кыргыз элдик оозеки чыгармаларына профессионалдык деңгээлде мамиле кылып, жыйнап, чогултуп, жазып келген, ушул эң керектүү ишке он жылдай жаштык курагын арнаган атуул; экинчиси, ал элдик оозеки чыгармачылыкты дүйнөлүк фолькористиканын, философиянын, педагогиканын, психологиянын жетишкендиктерине таянып изилдөөгө алган фольклортаануу багытындагы адис; үчүнчүсү, окумуштуу катары гана калбай ал өзүнүн билимин, практикасын, тажрыйбасын […]