Олжобай Шакир: Кумар

АҢГЕМЕ  I Карагер кунандын үстүнөн эңилип, чырак шамдай тикчийген жалбыракка кол сунду эле – ооп барып түзөлдү. Жалбыракка колу жетпеди. Күү менен айланып келип, кайра эңилди. Дагы болгон жок. Мына, мына, мына жетеринде – ай-ата-а, кеп ээр-токумда экен… Ат жалынан өбөктөгөн боз улан тизгинди кайра имереринде басмайыл бош өңдөндү. – Дырр, – каны кызып калган Карагердин тизгинин какты. Көрпөчөнү сыйрып ыргытып, басмайылды эрөөлгө чыкчудан бетер бекем тартты да, атына ыргып минди. – Чү! – Карагери ордунан атырылып жөнөдү. Руслан азыр […]

Жалындаган кумарды жеңүү үчүн сустайган жан болушуң керек

Эдуар ЭРРИО (1872-1957), француз саясатчысы жана жазуучу Акылдуулардын эмес, акмактардын арасында акылдуу көрүнгөндөн өткөн акмакчылык жок. * * * Аялдардын колдонор куралы – калп. * * * Бир партиянын ичиндеги эки саясатчынын ортосунда достук мамиле болушу мүмкүн эмес. * * * Камоэнс өз девизинде: «Чындыкты гана айтам» дегени үчүн өмүр бою куугунтук көрүп, түрмөдөн түрмөгө кесилип, анан калса итке минген жакыр болуп жашаган. * * * Башкалардын оюн жеткиликтүү түшүндүрсөң, анык чеченсиң. * * * Он беш секундда чечилбеген сүйүү […]